اولین نشست شورای راهبردی مسابقات ملی طراحی و بسته بندی محصول برگزار شد

در این جلسه با یاد خدا و ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه توضیحات کاملی درباره ی فرایند برگزاری مسابقات ارائه شد. سپس همه حضار، طی سخنان...

ادامه مطلب