جدول زمان بندی رویداد ایراندخت

این رویداد یک روزه که مراحل کلی آن در ذیل اشاره شده است :

عنوان بخشزمان بندیمدت زمان (دقیقه)
پذیرش۸:۳۰۰۰:۱۰
قرآن۸:۴۰۰۰:۱۰
خیر مقدم و سخنرانی در خصوص هدف وضرورت برگزاری رویداد۸:۵۰۰۰:۱۵
تجربه شغلی۹:۰۵۰۰:۱۵
تجربه کارآفرینی و اولویت ها۹:۲۰۰۰:۱۵
ارایه مفید(ارایه آموزشی یکی از مباحث مهم کارآفرینی)۹:۳۵۰۰:۱۵
تجربه شغلی یکی از بانوان موثر۹:۵۰۰۰:۱۵
ارایه مفید(شناخت بازار هدف و برنامه ریزی بر اساس نیاز مخاطب)۱۰:۰۵۰۰:۱۵
ویژه برنامه فرهنگی –هنری۱۰:۲۰۰۰:۱۵
تجربه شغلی۱۰:۳۵۰۰:۱۵
ارایه مفید۱۰:۵۰۰۰:۱۵
نظرات و پیشنهادات حضار۱۱:۰۵۰۰:۱۵
جمع بندی۱۱:۲۰۰۰:۱۵
پذیرایی و نماز۱۱:۳۵۰۰:۱۵
تجربه شغلی۱۱:۵۰۰۰:۱۵
تجربه کارآفرینی۱۲:۰۵۰۰:۱۵
ارایه مفید۱۲:۲۰۰۰:۱۵
سخنرانی انگیزشی۱۲:۳۵۰۰:۱۵
تجربه کارآفرینی۱۲:۵۰۰۰:۱۵
استراحت ونهار۱۳:۰۵۰۱:۰۰
 کارگاه اول۱۴:۰۵۰۱:۳۰
کارگاه دوم۱۵:۳۵۰۰:۰۰
کارگاه سوم۱۵:۳۵۰۱:۳۰
کارگاه چهارم۱۷:۰۵۰۰:۰۰
کارگاه پنجم۱۷:۰۵۰۱:۳۰
کارگاه ششم۱۸:۳۵۰۰:۰۰