رویداد های استارتاپی

در مسیر تجاری سازی

رویدادهای جاری

سومین رویداد نوآوری تکآپ

رويداد ايده شو طراحی محصول خوشه صنعتی کفش

رويداد ايده شو طراحی محصول خوشه صنعتی جواهرات

رويداد ايده شو طراحی محصول خوشه صنعتی فرش

رويداد ايده شو طراحی محصول خوشه صنعتی مبلمان

رويداد ايده شو طراحی بسته بندی خوشه صنعتی زعفران

رویداد های برگزار شده

اولین رویداد نوآوری تکاپ

دومین رویداد نوآوری تکاپ

استارت آپ ویکند کاتالیزگر های توسعه کسب و کار

دومین رویداد ملی فن آفرینی برق

رویداد ملی استارتاپی اسباب بازی

استارت آپ ویکند خوشمزه

استارت آپ ویکند گردشگری